Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Információk

Kötelező tantárgy

Őszi félév, 4 kredit

Tantárgyfelelős: Dr. Nyitrai Miklós

Heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat

Félévközi számonkérés: 1 írásbeli dolgozat

Félév végi vizsga: kollokvium

Helyszín és időpont

Előadás

Elméleti Tömb, 1. előadóterem, kedd 8:00–8:45 és szerda 9:00–9:45

Gyakorlat

Biofizikai Intézet Gyakorlatos termek, az Órarend szerint.

Segédanyagok

Kötelező segédanyagok

Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs

Ajánlott segédanyagok

Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1997

Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába. JATEPress, Szeged, 1998

Gyakorlatok

Helyszín és időpont

Biofizikai Intézet Gyakorlatos termek, az Órarend szerint.

Követelmények

A félév során a hallgatóknak 10 laborgyakorlatot kell elvégezniük. Az elmulasztott gyakorlatokat pótolni kell, erre egy félévben három lehetőséget biztosítunk. Egy gyakorlati foglalkozáson csak egy gyakorlat pótolható.

A gyakorlatokon késés nem megengedett! A késés hiányzásnak minősül.

Az adott héten elvégzendő gyakorlatok anyagából otthon fel kell készülni, a gyakorlat elméletét a jegyzőkönyvbe ki kell jegyzetelni. Az elvégzett mérésekről az órán jegyzőkönyvet kell írni (adatok, számítások, grafikonok), amit az óra végén a gyakorlatvezetőnek le kell adni. A mérési jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető kijavítja, és jelzi, ha elfogadta vagy ha valamit pótolni kell.

A félév teljesítésének feltétele, hogy a hallgató az összes gyakorlatot elvégezze, és hogy jegyzőkönyvét a gyakorlatvezető elfogadja. Ekkor a hallgató az ETR-ben megkapja az elektronikus aláírást. Csak az a hallgató tehet vizsgát, aki az aláírást megszerezte.

Gyakorlatok listája

1. terem

1 Egyenáramú mérések
2 Váltóáramú mérések
3 Elektromos vezetőképesség 
Refraktometria
4 Színképvizsgálat
5 Polarimetria
6 Folyadékok viszkozitása
7 Felületi feszültség
8 Fajlagos felület, duzzadás
9 Centrifugálás
10 Elektroforézis

2. terem

1 Mérések Geiger-Müller számlálóval 
Radioaktív felezési idő I.
2 Gamma-abszorpció és spektrometria
3 Béta-sugárzás abszorpciója, holtidő mérése 
Radioaktív felezési idő II.
4 Szcintigráfia
5 Optika
6 Abszorpciós fotometria
7 Vérnyomásmérés 
Elektrokardiográfia (EKG)
8 Ultrahang
9 Hőmérsékletmérés
10 Audiometria

A gyakorlatok utasításai: 1. terem | 2. terem

Számonkérések

Időpont, helyszín

A félév során a hallgatók egy évközi tesztet írnak.

Időpont: 13. hét

Segédeszközök

Kérjük hozzanak tollat és számológépet. Nem használható tankönyv, előadásjegyzet, mobiltelefon vagy grafikus számológép.

A dolgozat részei, a számonkért anyag

A teszt egy elméleti és egy gyakorlati tesztből áll.

Elméleti teszt

30 db egyszerű választás és relációanalízis típusú tesztkérdést tartalmaz. Ezek megoldásához az előadásokon elhangzott és a tankönyvben található, az előadásokhoz kapcsolódó anyag ismerete szükséges.

 

A számonkért anyagrész

A 2-24. előadások anyaga, az elektromágneses hullámoktól a hallással bezárólag.

A felkészüléshez használható

- az előadáson írt saját jegyzet,
- a tankönyv,
- az előadásokhoz feltöltött file-ok,
- előző évek előadásfile-jai,
- a Biofizika szemináriumok 1 tárgy anyagai.

Gyakorlatos teszt

A gyakorlatokkal kapcsolatos tesztkérdéseket tartalmaz. Ezek megoldásához ismerni kell a gyakorlatok elméleti hátterét, a gyakorlaton használt mennyiségek meghatározását, a felhasznált törvényeket és képleteket, a műszerek működését, a kapott eredményeket. Néha a gyakorlatokhoz kapcsolódó számítást kell elvégezni. 

Példafeladatok a gyakorlatos dolgozathoz letölthetőek alább:

Gyakorlatos példafeladatok (PDF)

A gyakorlatokhoz kapcsolódó legfontosabb képletek letölthetők alább:

Gyakorlatos képletek (PDF)

A felkészüléshez használhatók a gyakorlatok utasításai:

1. terem | 2. terem

A számonkért anyagrész

A félév során elvégzett 10 gyakorlat.

A felkészüléshez használható

- a Biofizika gyakorlatok egyetemi jegyzet (megvásárolható a jegyzetboltban),
- a saját gyakorlatos jegyzőkönyv.

Eredmények közzététele

A dolgozatok eredményeit a Neptun-ban tesszük közzé.

A dolgozatok eredményének beszámítása

A tesztek pontszámai és az ebből számolt százalékos eredmények szerepelnek majd a hallgató vizsgalapján és a vizsgáztató figyelembe veheti a vizsgajegy kialakításakor (ld. Vizsga).

Mentesség

Ha az elméleti dolgozat eredménye legalább 24 pont (80%), a hallgató mentesül a vizsgán a belépő dolgozat megírása alól (ld. Vizsga).

gyakorlati dolgozat eredménye alapján a hallgató megajánlott gyakorlati vizsgajegyet kap. Ha ezt elfogadja, a félév végi kollokviumon nem kell gyakorlatos vizsgát tennie, és a megajánlott jegy lesz a gyakorlatos vizsgarész jegye (ld. Vizsga). A jegyhatárok:

60-69% : 2
70-79% : 3
80-89% : 4
90-100% : 5

Ha a gyakorlati dolgozat eredménye 60% alatti, a hallgató nem kap mentességet a gyakorlati vizsgarész alól.

Vizsga

A Biofizika 1 tárgy kollokviummal zárul.

Vizsgatételek

Biofizika 1 vizsgatételek (PDF)

A vizsga részei

1. Belépő teszt

20 db egyszerű választás típusú kérdésből álló teszt az elmélet anyagából. A kérdéseket ugyanabból a kérdésbankból válogatjuk, mint az évközi dolgozat kérdéseit. A kérdésbank elérhető a Coospace oldalon.

12 pont (60%) alatti eredmény esetén a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

"C" vizsgán a hallgatóknak már nem kell belépő tesztet írniuk.

2. Gyakorlati vizsgarész

Szóbeli felelet az egyik gyakorlat anyagából. A hallgató kihúzza az egyik gyakorlat címét (a gyakolrlatos vizsgatételeket ld. alább), majd felkészülés után szóban kell felelnie a gyakorlat anyagából.

A vizsga során az alábbiakról kell beszélnie:

- a gyakorlathoz tartozó elméleti háttér (jelensége leírása, törvények, képletek),
- az alkalmazott eszközök felépítése és működési elve,
- a gyakorlat végrehajtásának menete (mit mértek és hogyan),
- a kapott eredmények (nem számértékek, csak tendenciák, pl. görbék alakja),
- az eredményekből levont következtetések.

A gyakorlati vizsgán a méréseket nem kell elvégezni.

A gyakorlati vizsgarészre a hallgató jegyet kap. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

3. Elméleti vizsgarész

Szóbeli felelet az elméleti anyagból. A hallgató két tételt húz a megadott vizsgatételek közül (ld. alább), majd leülhet és egy papírra jegyzetelve felkészülhet. Felkészülés után szóban ki kell fejtenie az adott tételeket, lehetőleg érintve a tétel címében szereplő összes fogalmat. 

Az elméleti vizsgarészben a hallgató mindkét tételre 1-1 jegyet kap. Ha ezek közül bármelyik elégtelen, a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

A vizsga érdemjegye

A vizsga érdemjegye a gyakorlati tételre kapott jegy és az elméleti tételekre kapott 2 jegy alapján alakul ki.

A vizsgáztató a jegy kialakításakor figyelembe veheti az évközi dolgozatok jegyeit.

Mentesség

Ha a félév során megírt elméleti dolgozat eredménye legalább 80%, a hallgató mentesül a vizsgán a belépő teszt megírása alól.

Ha a félév során megírt gyakorlati dolgozat eredménye legalább 60%, a hallgató megajánlott jegyet kap a vizsga gyakorlati részére. Ha elfogadja a jegyet, mentesül a gyakorlati vizsgarész alól, és arra megkapja a megajánlott jegyet.

A két mentesség független egymástól, tehát lesz aki csak a belépő teszt, lesz aki csak a gyakorlatos vizsga, és lesz aki mindkettő alól mentesül. Utóbbi esetben a hallgatónak csak az elméleti anyagból kell szóban vizsgáznia.

Teremlátogatás

A gyakorlatos termek látogatását ebben a félévben sajnos nem tudjuk biztosítani a hallgatói laborok vizsgák miatti folyamatos foglaltsága miatt.

Orvosi igazolások

Betegség vagy rosszullét esetén a hallgató orvosi igazolással igazolhatja, hogy egészségügyi gondok miatt nem tudott eljönni a vizsgára. Ekkor az adott vizsgaalkalmat nem veszíti el, tehát ha pl. a "B" vizsgájáról hiányzott betegség miatt, a "B" alkalmat újra felhasználhatja.

Az orvosi igazolásokat kérjük adják le Bornemissza Gergőnek, az oktatási folyósón, a gyakorlatos termek előkészítőjében a vizsga után, de még a következő Biofizika vizsgájuk előtt!

FONTOS! Kérjük vegyék figyelembe, hogy egy Kari szabálynak megfelelően csak kétféle orvosi igazolást fogadhatunk el:

1. A Nyári utcai hallgatói háziorvosi szolgálat által kiadott igazolást, vagy

2. valamelyik Egyetemi Klinikán kiadott zárójelentést.

előadások

Előadások a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
Bevezető 2018-09-04 08:00:00 Dr. Lukács András
Elektromágneses hullámok. EM spektrum 2018-09-05 09:00:00 Dr. Grama László
A kvantumfizika alapjai 2018-09-11 08:00:00 Dr. Grama László
Az atom szerkezete 2018-09-12 09:00:00 Dr. Grama László
A kvantumszámok értelmezése. Spin 2018-09-18 08:00:00 Dr. Grama László
A lézer 2018-09-19 09:00:00 Dr. Grama László
Röntgensugárzás 2018-09-25 09:00:00 Dr. Grama László
Röntgendiffrakció 2018-09-26 09:00:00 Dr. Grama László
Az atommag szerkezete 2018-10-02 08:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Radioaktivitás 2018-10-03 09:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal 2018-10-09 08:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Sugárzások biológiai hatása 2018-10-10 09:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Termodinamikai alapfogalmak 2018-10-16 08:00:00 Dr. Lukács András
A termodinamika főtételei 2018-10-17 09:00:00 Dr. Lukács András
Termodinamikai potenciálfüggvények 2018-10-24 08:00:00 Dr. Lukács András
Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés 2018-10-30 09:00:00 Dr. Lukács András, Dr. Szabó-Meleg Edina
Diffúzió, ozmózis 2018-10-31 09:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Diffúzió, ozmózis 2018-10-31 09:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Folyadékáramlás 2018-11-06 08:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Vérkeringés. A szív munkája 2018-11-07 09:00:00 Dr. Kengyel András Miklós
Membránszerkezet. Nyugalmi membránpotenciál 2018-11-13 08:00:00 Dr. Talián Csaba Gábor
Érzékszervi receptorok. Akciós potenciál 2018-11-14 09:00:00 Dr. Talián Csaba Gábor
Látás 2018-11-20 08:00:00 Dr. Grama László
Hallás 2018-11-21 09:00:00 Dr. Grama László
Biomechanika - szöveti rugalmasság 2018-11-27 08:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Motorfehérjék, citoszkeletális polimerek 2018-11-28 09:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Az izomműködés és szabályozás molekuláris alapjai 2018-12-04 08:00:00 Dr. Bugyi Beáta
A harántcsíkolt izom mechanikája 2018-12-05 09:00:00 Dr. Bugyi Beáta