Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Információk

Új teremlátogatási időpontok a vizsgaidőszakra

 

Általános információk

Kötelező tantárgy

Tavaszi félév, 3 kredit

Tantárgyfelelős: Dr. Nyitrai Miklós

Heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat

Félévközi számonkérés: 1 írásbeli dolgozat

Félév végi vizsga: szigorlat

Segédanyagok

Kötelező segédanyagok

Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs

Ajánlott segédanyagok

Oktatási anyagok a Biofizikai Intézet honlapján: http://biofizika.aok.pte.hu

A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1997

Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába. JATEPress, Szeged, 1998

Gyakorlatok

Helyszín és időpont

Biofizikai Intézet Gyakorlatos termek, az Órarend szerint.

Követelmények

A félév során a hallgatóknak 10 laborgyakorlatot kell elvégezniük. Az elmulasztott gyakorlatokat pótolni kell, erre egy félévben három lehetőséget biztosítunk. Egy gyakorlati foglalkozáson csak egy gyakorlat pótolható.

A gyakorlatokon késés nem megengedett! A késés hiányzásnak minősül.

Az adott héten elvégzendő gyakorlatok anyagából otthon fel kell készülni, a gyakorlat elméletét a jegyzőkönyvbe ki kell jegyzetelni. Az elvégzett mérésekről az órán jegyzőkönyvet kell írni (adatok, számítások, grafikonok), amit az óra végén a gyakorlatvezetőnek le kell adni. A mérési jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető kijavítja, és jelzi, ha elfogadta vagy ha valamit pótolni kell.

A félév teljesítésének feltétele, hogy a hallgató az összes gyakorlatot elvégezze, és hogy jegyzőkönyvét a gyakorlatvezető elfogadja. Ekkor a hallgató az ETR-ben megkapja az elektronikus aláírást. Csak az a hallgató tehet vizsgát, aki az aláírást megszerezte.

Gyakorlatok listája

1. terem

1 Egyenáramú mérések
2 Váltóáramú mérések
3 Elektromos vezetőképesség 
Refraktometria
4 Színképvizsgálat
5 Polarimetria
6 Folyadékok viszkozitása
7 Felületi feszültség
8 Fajlagos felület, duzzadás
9 Centrifugálás
10 Elektroforézis

2. terem

1 Mérések Geiger-Müller számlálóval 
Radioaktív felezési idő I.
2 Gamma-abszorpció és spektrometria
3 Béta-sugárzás abszorpciója, holtidő mérése 
Radioaktív felezési idő II.
4 Szcintigráfia
5 Optika
6 Abszorpciós fotometria
7 Vérnyomásmérés 
Elektrokardiográfia (EKG)
8 Ultrahang
9 Hőmérsékletmérés
10 Audiometria

Számonkérések

Időpont, helyszín

... 

Segédeszközök

Kérjük hozzanak tollat és számológépet. Nem használható tankönyv, előadásjegyzet, mobiltelefon vagy grafikus számológép.

A dolgozat részei, a számonkért anyag

A dolgozat egy elméleti és egy gyakorlati dolgozatból áll.

Elméleti teszt

30 db egyszerű választás és relációanalízis típusú tesztkérdést tartalmaz. Ezek megoldásához az előadásokon elhangzott és a tankönyvben található, az előadásokhoz kapcsolódó anyag ismerete szükséges.

A számonkért anyagrész

Az 1. és 2. féléves Biofizika előadások anyaga, a dolgozat időpontjáig, pontosabban az "Áramlási citometria" előadással bezárólag. A felkészüléshez használható

- az előadáson írt saját jegyzet,
- a tankönyv,
- az előadásokhoz feltöltött file-ok,
- előző évek előadásfile-jai,
- a Biofizika szemináriumok 1 tárgy anyagai.

Gyakorlatos dolgozat

A gyakorlatokkal kapcsolatos tesztkérdéseket tartalmaz. Ezek megoldásához ismerni kell a gyakorlatok elméleti hátterét, a gyakorlaton használt mennyiségek meghatározását, a felhasznált törvényeket és képleteket, a műszerek működését, a kapott eredményeket. Néha a gyakorlatokhoz kapcsolódó számítást kell elvégezni. 

Példafeladatok a gyakorlatos dolgozathoz letölthetőek alább:

Gyakorlatos példafeladatok (PDF)

A gyakorlatokhoz kapcsolódó legfontosabb képletek letölthetők alább. A lista nem használható a tesztírás ideje alatt: 

Gyakorlatos képletek (PDF)

A felkészüléshez használhatók a gyakorlatok utasításai:

1. terem | 2. terem

A számonkért anyagrész

Az 1. és 2. félév során elvégzett 10+10 gyakorlat.

A felkészüléshez használható

- a Biofizika gyakorlatok egyetemi jegyzet (megvásárolható a jegyzetboltban),
- a saját gyakorlatos jegyzőkönyv.

Eredmények közzététele

A dolgozatok eredményeit a Neptun honlapon tesszük közzé.

A dolgozatok eredményének beszámítása

A pontszámok és az ebből számolt százalékos eredmények szerepelnek majd a hallgató vizsgalapján és a vizsgáztató figyelembe veheti a vizsgajegy kialakításakor (ld. Vizsga).

Mentesség

Ha az elméleti dolgozat eredménye legalább 80%, a hallgató mentesül a vizsgán a belépő dolgozat megírása alól (ld. Vizsga).

gyakorlati dolgozat eredménye alapján a hallgató megajánlott gyakorlati vizsgajegyet kap. Ha ezt elfogadja, a félév végi kollokviumon nem kell gyakorlatos vizsgát tennie, és a megajánlott jegy lesz a gyakorlatos vizsgarész jegye (ld. Vizsga). A jegyhatárok:

60-69% : 2
70-79% : 3
80-89% : 4
90-100% : 5

Ha a gyakorlati dolgozat eredménye 60% alatti, a hallgató nem kap mentességet a gyakorlati vizsgarész alól.

Vizsga

A Biofizika 2 tárgy szigorlattal zárul a teljes év, tehát a Biofizika 1 és Biofizika 2 tárgyak együttes anyagából.

Vizsgatételek

Szigorlati vizsgatételek

 

A vizsga részei

1. Belépő teszt

20 db egyszerű választás típusú kérdésből álló teszt az elmélet anyagából. A kérdéseket ugyanabból a kérdésbankból válogatjuk, mint az évközi dolgozat kérdéseit. A kérdésbank elérhető a Coospace oldalon.

12 pont (60%) alatti eredmény esetén a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

"C" vizsgán a hallgatóknak már nem kell belépő tesztet írniuk.

2. Gyakorlati vizsgarész

Szóbeli felelet az egyik gyakorlat anyagából. A hallgató kihúzza az egyik gyakorlat címét (a gyakolrlatos vizsgatételeket ld. alább), majd felkészülés után szóban kell felelnie a gyakorlat anyagából.

A vizsga során az alábbiakról kell beszélnie:

- a gyakorlathoz tartozó elméleti háttér (jelensége leírása, törvények, képletek),
- az alkalmazott eszközök felépítése és működési elve,
- a gyakorlat végrehajtásának menete (mit mértek és hogyan),
- a kapott eredmények (nem számértékek, csak tendenciák, pl. görbék alakja),
- az eredményekből levont következtetések.

A gyakorlati vizsgán a méréseket nem kell elvégezni.

A gyakorlati vizsgarészre a hallgató jegyet kap. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

3. Elméleti vizsgarész

Szóbeli felelet az elméleti anyagból. A hallgató két tételt húz a megadott vizsgatételek közül (ld. alább), majd leülhet és egy papírra jegyzetelve felkészülhet. Felkészülés után szóban ki kell fejtenie az adott tételeket, lehetőleg érintve a tétel címében szereplő összes fogalmat. 

Az elméleti vizsgarészben a hallgató mindkét tételre 1-1 jegyet kap. Ha ezek közül bármelyik elégtelen, a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

A vizsga érdemjegye

A vizsga érdemjegye a gyakorlati tételre kapott jegy és az elméleti tételekre kapott 2 jegy alapján alakul ki.

A vizsgáztató a jegy kialakításakor figyelembe veheti az évközi dolgozatok jegyeit.

Mentesség

Ha a félév során megírt elméleti dolgozat eredménye legalább 80%, a hallgató mentesül a vizsgán a belépő teszt megírása alól.

Ha a félév során megírt gyakorlati dolgozat eredménye legalább 60%, a hallgató megajánlott jegyet kap a vizsga gyakorlati részére. Ha elfogadja a jegyet, mentesül a gyakorlati vizsgarész alól, és arra megkapja a megajánlott jegyet.

A két mentesség független egymástól, tehát lesz aki csak a belépő teszt, lesz aki csak a gyakorlatos vizsga, és lesz aki mindkettő alól mentesül. Utóbbi esetben a hallgatónak csak az elméleti anyagból kell szóban vizsgáznia.

Teremlátogatás

 

Orvosi igazolások

Betegség vagy rosszullét esetén a hallgató orvosi igazolással igazolhatja, hogy egészségügyi gondok miatt nem tudott eljönni a vizsgára. Ekkor az adott vizsgaalkalmat nem veszíti el, tehát ha pl. a "B" vizsgájáról hiányzott betegség miatt, a "B" alkalmat újra felhasználhatja.

Az orvosi igazolásokat kérjük adják le Bornemissza Gergőnek, az oktatási folyósón, a gyakorlatos termek előkészítőjében a vizsga után, de még a következő Biofizika vizsgájuk előtt!

FONTOS! Kérjük vegyék figyelembe, hogy egy Kari szabálynak megfelelően csak kétféle orvosi igazolást fogadhatunk el:

1. A Nyári utcai hallgatói háziorvosi szolgálat által kiadott igazolást, vagy

2. valamelyik Egyetemi Klinikán kiadott zárójelentést.

előadások

Előadások a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
Spektrofotometria 2019-01-29 09:00:00 Dr. Lukács András
Fluoreszcencia spektroszkópia 2019-02-05 09:00:00 Dr. Lukács András
Fluoreszcencia anizotrópia, FRET 2019-02-12 09:00:00 Dr. Lukács András
Infravörös és Raman spektroszkópia 2019-02-19 09:00:00 Dr. Lukács András
NMR, ESR 2019-02-26 09:00:00 Dr. Grama László
MRI 2019-03-05 09:00:00 Dr. Grama László
Ultrahang 2019-03-12 09:00:00 Dr. Kengyel András
Röntgendiagnosztika, CT 2019-03-19 09:00:00 Dr. Grama László
Gamma-kamera, SPECT, PET 2019-03-26 09:00:00 Dr. Kengyel András
Fénymikroszkópia, fluoreszcencia mikroszkópia 2019-04-02 09:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Modern mikroszkópiai módszerek. FRAP 2019-04-09 09:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Áramlási citometria 2019-04-23 09:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Szedimentáció, elektroforézis 2019-04-30 09:00:00 Dr. Talián Csaba Gábor
Tömegspektrometria 2019-05-07 09:00:00 Dr. Talián Csaba Gábor
Szigorlati tételsor 2019-05-09 16:00:00