Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Információk

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kötelező tantárgy

Tavaszi félév, 4 kredit

Tantárgyfelelős: Dr. Lukács András

Heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat                                  

Gyakorlatok

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT

Biofizikai Intézet Gyakorlatos termek, az Órarend szerint

KÖVETELMÉNYEK

A félév során a hallgatóknak 10 laborgyakorlatot kell elvégezniük. Az elmulasztott gyakorlatokat pótolni kell, erre egy félévben három lehetőséget biztosítunk. Egy gyakorlati foglalkozáson csak egy gyakorlat pótolható.

A gyakorlatokon késés nem megengedett! A késés hiányzásnak minősül.

Az adott héten elvégzendő gyakorlatok anyagából otthon fel kell készülni, a gyakorlat elméletét a jegyzőkönyvbe ki kell jegyzetelni. Az elvégzett mérésekről az órán jegyzőkönyvet kell írni (adatok, számítások, grafikonok), amit az óra végén a gyakorlatvezetőnek le kell adni. A mérési jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető kijavítja, és jelzi, ha elfogadta vagy ha valamit pótolni kell.

A félév teljesítésének feltétele, hogy a hallgató az összes gyakorlatot elvégezze, és hogy jegyzőkönyvét a gyakorlatvezető elfogadja. Ekkor a hallgató az ETR-ben megkapja az elektronikus aláírást. Csak az a hallgató tehet vizsgát, aki az aláírást megszerezte.

GYAKORLATOK LISTÁJA

1. TEREM

1 Egyenáramú mérések
2 Váltóáramú mérések
3 Elektromos vezetőképesség 
Refraktometria
4 Színképvizsgálat
5 Polarimetria
6 Folyadékok viszkozitása
7 Felületi feszültség
8 Fajlagos felület, duzzadás
9 Centrifugálás
10 Elektroforézis

2. TEREM

1 Mérések Geiger-Müller számlálóval 
Radioaktív felezési idő I.
2 Gamma-abszorpció és spektrometria
3 Béta-sugárzás abszorpciója, holtidő mérése 
Radioaktív felezési idő II.
4 Szcintigráfia
5 Optika
6 Abszorpciós fotometria
7 Vérnyomásmérés 
Elektrokardiográfia (EKG)
8 Ultrahang
9 Hőmérsékletmérés
10 Audiometria

Számonkérések

IDŐPONT, HELYSZÍN

A félév során a hallgatók két dolgozatot írnak előreláthatólag október 18-án és november 20-án.

Második ZH: November 20. 18:00-20:00

III. Előadó (főépület): G1, G3, 

IV. Előadó (főépület): G2, G4, T0

Gyakorlatos ZH is!!!

SEGÉDESZKÖZÖK

Kérjük hozzanak tollat és számológépet. Nem használható tankönyv, előadásjegyzet, mobiltelefon vagy grafikus számológép.

GYAKORLATOS DOLGOZAT

A dolgozatra a 13. héten kerül sor és laborgyakorlatokkal kapcsolatos tesztkérdéseket tartalmaz. Ezek megoldásához ismerni kell a gyakorlatok elméleti hátterét, a gyakorlaton használt mennyiségek meghatározását, a felhasznált törvényeket és képleteket, a műszerek működését, a kapott eredményeket. Néha a gyakorlatokhoz kapcsolódó számítást kell elvégezni. 

 

A SZÁMONKÉRT ANYAGRÉSZ

Az 1. és 2. félév során elvégzett 10+10 gyakorlat.

A FELKÉSZÜLÉSHEZ HASZNÁLHATÓ

- a Biofizika gyakorlatok egyetemi jegyzet (megvásárolható a jegyzetboltban),
- a saját gyakorlatos jegyzőkönyv.

EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A dolgozatok eredményeit a Neptun-on tesszük közzé.

A DOLGOZATOK EREDMÉNYÉNEK BESZÁMÍTÁSA

A pontszámok és az ebből számolt százalékos eredmények szerepelnek majd a hallgató vizsgalapján és a vizsgáztató figyelembe veheti a vizsgajegy kialakításakor (ld. Vizsga).

gyakorlati dolgozat eredménye alapján a hallgató megajánlott gyakorlati vizsgajegyet kap. Ha ezt elfogadja, a félév végi kollokviumon nem kell gyakorlatos vizsgát tennie, és a megajánlott jegy lesz a gyakorlatos vizsgarész jegye (ld. Vizsga). A jegyhatárok:

60-69% : 2
70-79% : 3
80-89% : 4
90-100% : 5

Ha a gyakorlati dolgozat eredménye 60% alatti, a dolgozatot a vizsgaidőszak első hetében lehet újra megírni. 

Vizsga

A Biofizika 1 tárgy kollokviummal zárul.

VIZSGATÉTELEK

 1. Gáztörvények: állapotjelzők (térfogat, nyomás, hőmérséklet, anyagmennyiség) definiálása, extenzív és intenzív állapotjelzők, izoterm, izobár, izochor állapotváltozás. Egyesített gáztörvény.
 2. Kinetikus gázelmélet: ideális gázok jellemzői szabadsági fok, ekvipartíció tétel
 3. Munka: a belső energia, a munka és a hő definíciója. Állapotfüggvények, útfüggvények. Térfogati munka, körfolyamatok. A termodinamika I. főtétele.
 4. Hőkapacitás: a hő és hőkapacitás kapcsolata. Hőkapacitás állandó térfogat és állandó nyomás esetében. A kalorimetria alapjai, a kaloriméter felépítése
 5. Entalpia: entalpia fogalma, levezetése az I. főtételből. Állapotváltozás entalpiája, reakció entalpia, kötési entalpia. Hess törvény
 6. Entrópia: állapotváltozás entrópiája. Az entrópia értelmezése a Clausius-egyenlettel reverzibilis és irreverzibilis folyamatokra illetve molekuláris (statisztikus) megközelítésből. Boltzmann-egyenlet
 7. II. Főtétel. az entrópia, a hő és hőmérséklet definíciója. A II. főtétel ekvivalens megfogalmazásai
 8. Szabadenergia: szabadenergia és szabadentalpia definíciója, jelentése, haszna. A kémiai folyamatok iránya. Aktivációs energia
 9. A metabolizmus energetikája. Metabolikus utak, a metabolizmus termodinamikája (a termodinamika főtételei, szabadenergia), termodinamikailag kedvezőtlen folyamatok, ATP, ATP hidrolízishez kapcsolt reakciók.
 10. Fehérjeszerkezet. A folding termodinamikája: a polimer fogalma, fehérjék szerkezete, a fehérjéket összetartó erők, Anfinsen kísérlete, Levinthal paradoxon, a feltekeredés tölcsér elmélete, misfolding, chaperonok.
 11. Citoszkeleton: eukarióta filamentális rendszerek típusai és jellemzésük, perzisztencia hossz, a polimerizáció lépései.
 12. Motorfehérjék: a motorfehérjék közös jellemzője, munkaciklus, processzivitás, citoszkeleton alapú, nukleinsav alapú motorok, rotációs motorok.
 13. Folyadékáramlás: Pascal törvény, hidrosztatikai nyomás, Archimédesz törvénye, kontinuitási törvény, Bernoulli törvénye, viszkozitás, Newton-féle súrlódási törvény, Hagen-Poiseuille törvény, Reynolds-szám, Stokes-törvénye.
 14. Diffúzió, ozmózis: Brown-mozgás, a diffúzió jelensége, Fick I. és II. törvénye, diffúziós együttható (Einstein-Stokes összefüggés). Az ozmózis jelensége, ozmózis nyomás, van’t Hoff törvény, biológiai példák az ozmózisra, az ozmózis orvosi alkalmazásai.
 15. Membránszerkezet: nyugalmi membránpotenciál, Bernstein kálium hipotézise, Nernst-egyenlet, Donnan-potenciál, Goldman-egyenlet.
 16. Membrántranszport: Ioncsatornák, membránpotenciál, akciós potenciál szakaszai, típusai.
 17. Rezgések: körmozás és rezgés kapcsolata, harmonikus rezgések.
 18. Hullámok: hullámok csoportosítása, jellemzése. Interferencia, diffrakció. Állóhullámok
 19. Elektromágneses hullámok: Az elektromágneses spektrum és jellemzése. Intergerencia, diffrakció, polarizált fény.
 20. Röntgensugárzás: A Röntgensugárzás keletkezése, jellemzése. Fényelektromos hatás, Compton-szórás. Röntgen-képalkotás.
 21. Látás: Optikai leképezés a szemben, akkomodáció, fotoreceptorok jellemzése, a fotonabszorpció molekuláris folyamata, a szem felbontóképessége (hullámoptikai és biológiai).
 22. Hallás: a hang, mint hullám jellemzői, a decibel skála, a középfül erősítő funkciója, a belső fül felépítése és a Békéssy-féle hely teória, szőrsejtek működése.
 23. Atommodellek: Thompson modell,  Rutherford kísérlet, a Bohr modell posztulátumai, a Bohr modell és a H atom.
 24. Fényelektromos hatás és Frank-Herz kísérlet: a kísérletek értelmezése, jelentősége.
 25. Kvantummechanika I: de Broglie hullámhossz, Schrödinger egyenlet, hullámfüggyvények, részecske a dobozban (energianívók). 

 

ORVOSI IGAZOLÁSOK

Betegség vagy rosszullét esetén a hallgató orvosi igazolással igazolhatja, hogy egészségügyi gondok miatt nem tudott eljönni a vizsgára. Ekkor az adott vizsgaalkalmat nem veszíti el, tehát ha pl. a "B" vizsgájáról hiányzott betegség miatt, a "B" alkalmat újra felhasználhatja.

Az orvosi igazolásokat kérjük adják le Tegzes, Zoltánnak az oktatási folyósón  még a következő Biofizika vizsgájuk előtt!

FONTOS! Kérjük vegyék figyelembe, hogy egy Kari szabálynak megfelelően csak kétféle orvosi igazolást fogadhatunk el:

1. A Nyári utcai hallgatói háziorvosi szolgálat által kiadott igazolást, vagy

2. valamelyik Egyetemi Klinikán kiadott zárójelentést.

előadások

Előadások a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
Bevezető előadás 2018-09-04 10:00:00 Dr. Lukács András, Vig Andrea
Gáztörvények 2018-09-05 09:00:00 Dr. Lukács András
Kinetikus gázelmélet 2018-09-11 09:00:00 Dr. Lukács András
Munka, energia, I. főtétel 2018-09-12 10:00:00 Dr. Lukács András
Hőkapacitás állandó térfogat és állandó nyomás esetében. A hő mérése. Kalorimetria 2018-09-18 09:00:00 Dr. Lukács András
Entalpia: állapotváltozás entalpiája, reakció entalpia, kötési entalpia. Hess törvény 2018-09-19 10:00:00 Dr. Lukács András
  Entrópia állapotváltozások esetében. Az entrópia molekuláris (statisztikus) értelmezése 2018-09-25 09:00:00 Vig Andrea
II. Főtétel 2018-09-26 10:00:00 Vig Andrea
Szabadenergia. Aktivációs energia 2018-09-26 10:00:00 Vig Andrea
Membrántranszport (passzív, aktív, facilitált 2018-10-02 11:00:00 Szatmári Dávid
Ioncsatornák, membránpotenciál 2018-10-03 10:00:00 Szatmári Dávid
Citoszkeleton 2018-10-09 09:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
Motorfehérjék 2018-10-10 10:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
Folyadékáramlás 2018-10-16 09:00:00 Telek Elek
Diffúzió, ozmózis 2018-10-17 00:00:00 Telek Elek
A metabolizmus energetikája 2018-10-24 10:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Fehérjeszerkezet. A folding termodinamikája 2018-10-30 10:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Látás 2018-10-31 10:00:00 Dr. Kengyel András
Hallás 2018-11-06 09:00:00 Dr. Kengyel András
Rezgések: harmonikus rezgések (periódus, frekvencia stb.) Hullámok: interferencia, diffrakció. Állóhullámok 2018-11-07 10:00:00 Vig Andrea
Elektromágneses hullámok. Az elektromágneses spektrum. Polarizált fény. 2018-11-13 10:00:00 Vig Andrea
Röntgen 2018-11-14 10:00:00 Vig Andrea
Röntgendiffrakció 2018-11-20 09:00:00 Vig Andrea
Fényelektromos hatás, Frank-Herz kísérlet 2018-11-27 09:00:00 Dr. Szabó Meleg Edina
Kvantumszámok. A hidrogénatom energianívói 2018-12-04 10:00:00 Dr. Lukács András
Atommodellek, Schrödinger egyenlet és megoldása egyszerű esetben (résezecske a dobozban) 2019-02-04 09:00:00 Dr. Lukács András