Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Információk

INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kötelező tantárgy

Tavaszi félév, 4 kredit

Tantárgyfelelős: Dr. Lukács András

Heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat

Gyakorlatok

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT

Biofizikai Intézet Gyakorlatos termek, az Órarend szerint

KÖVETELMÉNYEK

A félév során a hallgatóknak 10 laborgyakorlatot kell elvégezniük. Az elmulasztott gyakorlatokat pótolni kell, erre egy félévben három lehetőséget biztosítunk. Egy gyakorlati foglalkozáson csak egy gyakorlat pótolható.

A gyakorlatokon késés nem megengedett! A késés hiányzásnak minősül.

Az adott héten elvégzendő gyakorlatok anyagából otthon fel kell készülni, a gyakorlat elméletét a jegyzőkönyvbe ki kell jegyzetelni. Az elvégzett mérésekről az órán jegyzőkönyvet kell írni (adatok, számítások, grafikonok), amit az óra végén a gyakorlatvezetőnek le kell adni. A mérési jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető kijavítja, és jelzi, ha elfogadta vagy ha valamit pótolni kell.

A félév teljesítésének feltétele, hogy a hallgató az összes gyakorlatot elvégezze, és hogy jegyzőkönyvét a gyakorlatvezető elfogadja. 

GYAKORLATOK LISTÁJA

1. TEREM

1 Egyenáramú mérések
2 Váltóáramú mérések
3 Elektromos vezetőképesség 
Refraktometria
4 Színképvizsgálat
5 Polarimetria
6 Folyadékok viszkozitása
7 Felületi feszültség
8 Fajlagos felület, duzzadás
9 Centrifugálás
10 Elektroforézis

2. TEREM

1 Mérések Geiger-Müller számlálóval 
Radioaktív felezési idő I.
2 Gamma-abszorpció és spektrometria
3 Béta-sugárzás abszorpciója, holtidő mérése 
Radioaktív felezési idő II.
4 Szcintigráfia
5 Optika
6 Abszorpciós fotometria
7 Vérnyomásmérés 
Elektrokardiográfia (EKG)
8 Ultrahang
9 Hőmérsékletmérés
10 Audiometria

Számonkérések

 

IDŐPONT, HELYSZÍN

 12. hét: Április 23. 18:00-19:15 

Előadó (főépület)

III: G1 és G2

IV: G3

Segédeszközök:

Kérjük, hozzanak tollat és számológépet. Nem használható tankönyv, előadásjegyzet, mobiltelefon vagy grafikus számológép.

 

A DOLGOZAT RÉSZEI,  SZÁMONKÉRT ANYAG

A dolgozat egy elméleti és egy gyakorlatos dolgozatból áll.

 

ELMÉLETI DOLGOZAT

2. féléves Fizika-Biofizika 2. előadások anyaga, a dolgozat időpontjáig elméleti, illetve főleg számolásos példák.

A felkészüléshez használható

- az előadáson írt saját jegyzet,
- a tankönyv,
- az előadásokhoz feltöltött file-ok,
- előző évek előadásfile-jai,
- a Biofizika szemináriumok 2 tárgy anyagai.

 

GYAKORLATOS DOLGOZAT

Az 2. félév során elvégzett 10 gyakorlat.

A gyakorlatokkal kapcsolatos 20 db tesztkérdéseket tartalmaz. Ezek megoldásához ismerni kell a gyakorlatok elméleti hátterét, a gyakorlaton használt mennyiségek meghatározását, a felhasznált törvényeket és képleteket, a műszerek működését, a kapott eredményeket. Néha a gyakorlatokhoz kapcsolódó számítást kell elvégezni. 

GYAKORLATOS DOLGOZAT eredménye alapján a hallgató gyakorlati vizsgajegyet kap.

60-69% : 2
70-79% : 3
80-89% : 4
90-100% : 5

Ha a gyakorlati dolgozat eredménye 60% alatti, a hallgatónak a vizsgaidőszakban két alkalommal (B és C lehetőség) van lehetősége gyakorlatos vizsgajegyet szerezni.

A dolgozatok eredményeit a MEET STREET honlapon tesszük közzé.

GYAKORLATI VIZSGA C lehetőség 2019.05.23. 11:00 Biofizikai intézet!!!

 

A DOLGOZATOK EREDMÉNYÉNEK BESZÁMÍTÁSA/MENTESSÉG

HA az ELMÉLETI DOLGOZAT legalább 2-es érdemjegyű a hallgató mentesül a szigorlaton a számolásos feladat megírása alól. (Csak a szóbeli tételből kell beszámolni)

 

Vizsga

A VIZSGA RÉSZEI

 1. BELÉPŐ (írásbeli)

3 db kérdés az egész éves elméleti anyagból (kifejtendő, nem teszt jellegű). 

3-ból 2-nek helyesnek kell lenni. Ezt nem teljesítve a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

 

2. Számolásos feladat (írásbeli)

Mindkét féléves anyaghoz tartozó számolásos példák.

 

3. Tétel (szóbeli)

TÉTELSOR

Szóbeli felelet egy tétel anyagából. Felkészülés után szóban ki kell fejtenie az adott tételt, érintve a tétel címében szereplő összes fogalmat. 

 

A VIZSGA ÉRDEMJEGYE

A vizsga érdemjegye a számolásos feladat és a tételre kapott érdemjegyből áll össze.

A vizsgáztató a jegy kialakításakor figyelembe veheti az évközi dolgozatok jegyeit.

 

 

ORVOSI IGAZOLÁSOK

Betegség vagy rosszullét esetén a hallgató orvosi igazolással igazolhatja, hogy egészségügyi gondok miatt nem tudott eljönni a vizsgára. Ekkor az adott vizsgaalkalmat nem veszíti el, tehát ha pl. a "B" vizsgájáról hiányzott betegség miatt, a "B" alkalmat újra felhasználhatja.

Az orvosi igazolásokat kérjük adják le Tegzes Zoltánnak, az oktatási folyósón, a gyakorlatos termek előkészítőjében a vizsga után, de még a következő Biofizika vizsgájuk előtt!

FONTOS! Kérjük vegyék figyelembe, hogy egy Kari szabálynak megfelelően csak kétféle orvosi igazolást fogadhatunk el:

1. A Nyári utcai hallgatói háziorvosi szolgálat által kiadott igazolást, vagy

2. valamelyik Egyetemi Klinikán kiadott zárójelentést.

előadások

Előadások a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
Atomfizikai áttekintés. Balmer vonalak (hidrogén lámpa színképvonalai) Bohr posztulátumok (levezetés) 2019-01-28 09:00:00 Dr. Lukács András
Molekuláris orbitálok. UV/VIS spektroszkópia 2019-02-11 09:00:00 Dr. Lukács András
Fluoreszcencia I 2019-02-18 09:00:00 Dr. Lukács András
Fluoreszcencia II (Anizotrópia, FRET) 2019-02-25 09:00:00 Dr. Vig Andrea
Fluoreszcencia III 2019-03-04 09:00:00 Dr. Vig Andrea
Gyorskinetikai módszerek (flash fotolízis, stopped flow) 2019-03-11 09:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
Radioaktivitás. Dózisok. Biológiai hatás 2019-03-18 09:00:00 Dr. Szabó Meleg Edina
Lézerek 2019-03-25 09:00:00 Dr. Lukács András
Infravörös és Raman spektroszkópia 2019-04-01 09:00:00 Dr. Lukács András
Diagnosztikai módszerek (MRI, PET ..) 2019-04-08 09:00:00 Dr. Kengyel András
ESR (spin, Zeeman effektus, Stern-Gerlach kísérlet), NMR 2019-04-29 09:00:00 Dr. Vig Andrea
Mikroszkópia 2019-05-06 09:00:00 Dr. Szabó Meleg Edina