Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Információk

INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kötelező tantárgy

Tavaszi félév, 4 kredit

Tantárgyfelelős: Dr. Lukács András

Heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat

Gyakorlatok

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT

Biofizikai Intézet Gyakorlatos termek, az Órarend szerint

KÖVETELMÉNYEK

A félév során a hallgatóknak 10 laborgyakorlatot kell elvégezniük. Az elmulasztott gyakorlatokat pótolni kell, erre egy félévben három lehetőséget biztosítunk. Egy gyakorlati foglalkozáson csak egy gyakorlat pótolható.

A gyakorlatokon késés nem megengedett! A késés hiányzásnak minősül.

Az adott héten elvégzendő gyakorlatok anyagából otthon fel kell készülni, a gyakorlat elméletét a jegyzőkönyvbe ki kell jegyzetelni. Az elvégzett mérésekről az órán jegyzőkönyvet kell írni (adatok, számítások, grafikonok), amit az óra végén a gyakorlatvezetőnek le kell adni. A mérési jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető kijavítja, és jelzi, ha elfogadta vagy ha valamit pótolni kell.

A félév teljesítésének feltétele, hogy a hallgató az összes gyakorlatot elvégezze, és hogy jegyzőkönyvét a gyakorlatvezető elfogadja. Ekkor a hallgató az ETR-ben megkapja az elektronikus aláírást. Csak az a hallgató tehet vizsgát, aki az aláírást megszerezte.

GYAKORLATOK LISTÁJA

1. TEREM

1 Egyenáramú mérések
2 Váltóáramú mérések
3 Elektromos vezetőképesség 
Refraktometria
4 Színképvizsgálat
5 Polarimetria
6 Folyadékok viszkozitása
7 Felületi feszültség
8 Fajlagos felület, duzzadás
9 Centrifugálás
10 Elektroforézis

2. TEREM

1 Mérések Geiger-Müller számlálóval 
Radioaktív felezési idő I.
2 Gamma-abszorpció és spektrometria
3 Béta-sugárzás abszorpciója, holtidő mérése 
Radioaktív felezési idő II.
4 Szcintigráfia
5 Optika
6 Abszorpciós fotometria
7 Vérnyomásmérés 
Elektrokardiográfia (EKG)
8 Ultrahang
9 Hőmérsékletmérés
10 Audiometria

Számonkérések

IDŐPONT, HELYSZÍN

2016.05.05. csütörtök 18.00-19.30

IV. előadóterem: Gy1;Gy2

 

SEGÉDESZKÖZÖK

Kérjük hozzanak tollat és számológépet. Nem használható tankönyv, előadásjegyzet, mobiltelefon vagy grafikus számológép.

A DOLGOZAT RÉSZEI, A SZÁMONKÉRT ANYAG

A dolgozat egy elméleti és egy gyakorlati dolgozatból áll.

ELMÉLETI DOLGOZAT

30 db egyszerű választás és relációanalízis típusú tesztkérdést tartalmaz. Ezek megoldásához az előadásokon elhangzott és a tankönyvben található, az előadásokhoz kapcsolódó anyag ismerete szükséges.

Az elméleti dolgozat kérdéseit az elméleti kérdésbankból válogatjuk, amely letölthető a Coospace weboldalról:

1) jelentkezzen be EHA (ETR) kódjával a coospace.tr.pte.hu oldalra,
2) A Színtereim listában kattintson a tantárgy nevére (Biofizika 2 vagy Fizika-Biofizika 2),
3) A Dokumentumok részben megtalálja a tesztkérdéseket PDF file formájában.

Mivel a kérdéseket folyamatosan bővítjük és javítjuk, érdemes mindig a legújabb verziót letöltenie a Coospace oldalról (a verziót a filenév végén a dátum jelöli, pl. 20111010).

A SZÁMONKÉRT ANYAGRÉSZ

Az 1. és 2. féléves Biofizika előadások anyaga, a dolgozat időpontjáig. A felkészüléshez használható

- az előadáson írt saját jegyzet,
- a tankönyv,
- az előadásokhoz feltöltött file-ok,
- előző évek előadásfile-jai,
- a Biofizika szemináriumok 1 tárgy anyagai.

GYAKORLATOS DOLGOZAT

A gyakorlatokkal kapcsolatos tesztkérdéseket tartalmaz. Ezek megoldásához ismerni kell a gyakorlatok elméleti hátterét, a gyakorlaton használt mennyiségek meghatározását, a felhasznált törvényeket és képleteket, a műszerek működését, a kapott eredményeket. Néha a gyakorlatokhoz kapcsolódó számítást kell elvégezni. 

Példafeladatok a gyakorlatos dolgozathoz a Coospace honlapról tölthetők le.

A SZÁMONKÉRT ANYAGRÉSZ

Az 1. és 2. félév során elvégzett 10+10 gyakorlat.

A FELKÉSZÜLÉSHEZ HASZNÁLHATÓ

- a Biofizika gyakorlatok egyetemi jegyzet (megvásárolható a jegyzetboltban),
- a saját gyakorlatos jegyzőkönyv.

EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A dolgozatok eredményeit a Coospace honlapon tesszük közzé.

A DOLGOZATOK EREDMÉNYÉNEK BESZÁMÍTÁSA

A pontszámok és az ebből számolt százalékos eredmények szerepelnek majd a hallgató vizsgalapján és a vizsgáztató figyelembe veheti a vizsgajegy kialakításakor (ld. Vizsga).

MENTESSÉG

Ha az elméleti dolgozat eredménye legalább 80%, a hallgató mentesül a vizsgán a belépő dolgozat megírása alól (ld. Vizsga).

gyakorlati dolgozat eredménye alapján a hallgató megajánlott gyakorlati vizsgajegyet kap. Ha ezt elfogadja, a félév végi kollokviumon nem kell gyakorlatos vizsgát tennie, és a megajánlott jegy lesz a gyakorlatos vizsgarész jegye (ld. Vizsga). A jegyhatárok:

60-69% : 2
70-79% : 3
80-89% : 4
90-100% : 5

Ha a gyakorlati dolgozat eredménye 60% alatti, a hallgató nem kap mentességet a gyakorlati vizsgarész alól.

Vizsga

A Biofizika 1 tárgy kollokviummal zárul.

VIZSGATÉTELEK

 

A VIZSGA RÉSZEI

1. BELÉPŐ TESZT

20 db egyszerű választás típusú kérdésből álló teszt az elmélet anyagából. A kérdéseket ugyanabból a kérdésbankból válogatjuk, mint az évközi dolgozat kérdéseit. A kérdésbank elérhető a Coospace oldalon.

12 pont (60%) alatti eredmény esetén a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

"C" vizsgán a hallgatóknak már nem kell belépő tesztet írniuk.

2. GYAKORLATI VIZSGARÉSZ

Szóbeli felelet az egyik gyakorlat anyagából. A hallgató kihúzza az egyik gyakorlat címét (a gyakolrlatos vizsgatételeket ld. alább), majd felkészülés után szóban kell felelnie a gyakorlat anyagából.

A vizsga során az alábbiakról kell beszélnie:

- a gyakorlathoz tartozó elméleti háttér (jelensége leírása, törvények, képletek),
- az alkalmazott eszközök felépítése és működési elve,
- a gyakorlat végrehajtásának menete (mit mértek és hogyan),
- a kapott eredmények (nem számértékek, csak tendenciák, pl. görbék alakja),
- az eredményekből levont következtetések.

A gyakorlati vizsgán a méréseket nem kell elvégezni.

A gyakorlati vizsgarészre a hallgató jegyet kap. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

3. ELMÉLETI VIZSGARÉSZ

Szóbeli felelet az elméleti anyagból. A hallgató két tételt húz a megadott vizsgatételek közül (ld. alább), majd leülhet és egy papírra jegyzetelve felkészülhet. Felkészülés után szóban ki kell fejtenie az adott tételeket, lehetőleg érintve a tétel címében szereplő összes fogalmat. 

Az elméleti vizsgarészben a hallgató mindkét tételre 1-1 jegyet kap. Ha ezek közül bármelyik elégtelen, a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

A VIZSGA ÉRDEMJEGYE

A vizsga érdemjegye a gyakorlati tételre kapott jegy és az elméleti tételekre kapott 2 jegy alapján alakul ki.

A vizsgáztató a jegy kialakításakor figyelembe veheti az évközi dolgozatok jegyeit.

MENTESSÉG

Ha a félév során megírt elméleti dolgozat eredménye legalább 80%, a hallgató mentesül a vizsgán a belépő teszt megírása alól.

Ha a félév során megírt gyakorlati dolgozat eredménye legalább 60%, a hallgató megajánlott jegyet kap a vizsga gyakorlati részére. Ha elfogadja a jegyet, mentesül a gyakorlati vizsgarész alól, és arra megkapja a megajánlott jegyet.

A két mentesség független egymástól, tehát lesz aki csak a belépő teszt, lesz aki csak a gyakorlatos vizsga, és lesz aki mindkettő alól mentesül. Utóbbi esetben a hallgatónak csak az elméleti anyagból kell szóban vizsgáznia.

TEREMLÁTOGATÁS

A vizsgákra való felkészüléshez a gyakorlatos termek a vizsgaidőszakban hétfőnként, 14:00–15:30 között látogathatók.

A hallgatók ekkor bejöhetnek újra átnézni a gyakorlatokat és a műszereket és kérdezhetnek a jelenlévő oktatótól. Kérjük ne kérjék az oktatót arra, hogy egy-egy gyakorlatot az elejétől a végéig elmagyarázzon.

ORVOSI IGAZOLÁSOK

Betegség vagy rosszullét esetén a hallgató orvosi igazolással igazolhatja, hogy egészségügyi gondok miatt nem tudott eljönni a vizsgára. Ekkor az adott vizsgaalkalmat nem veszíti el, tehát ha pl. a "B" vizsgájáról hiányzott betegség miatt, a "B" alkalmat újra felhasználhatja.

Az orvosi igazolásokat kérjük adják le Pázmándy Ágnesnek, az oktatási folyósón, a gyakorlatos termek előkészítőjében a vizsga után, de még a következő Biofizika vizsgájuk előtt!

FONTOS! Kérjük vegyék figyelembe, hogy egy Kari szabálynak megfelelően csak kétféle orvosi igazolást fogadhatunk el:

1. A Nyári utcai hallgatói háziorvosi szolgálat által kiadott igazolást, vagy

2. valamelyik Egyetemi Klinikán kiadott zárójelentést.

Kapcsolódó dokumentumok:

előadások

Előadások a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
Lézerek 2017-01-30 09:00:00 Szabó Meleg Edina
Radioaktivitás. Dózisok. Biológiai hatás 2017-02-06 00:00:00 Szabó Meleg Edina
Termodinamika ismétlés. DSC, ITC 2017-02-13 00:00:00 Víg Andrea
ESR, NMR 2017-02-20 00:00:00 Víg Andrea
Képalkotó diagnosztika: MRI, SPECT, PET 2017-02-27 09:00:00 Dr. Kengyel András
A Schrödinger egyenlet. Részecske a dobozban 2017-03-06 10:00:00 Lukács András
UV/VIS spektroszkópia 2017-03-13 00:00:00 Lukács András
Fluoreszcencia I 2017-03-20 00:00:00 Lukács András
Fluoreszcencia II 2017-03-27 09:00:00 Lukács András
Fluoreszcencia III 2017-04-03 00:00:00 Ujfalusi Zoltán
Infravörös és Raman spektroszkópia 2017-04-10 00:00:00 Lukács András
Gyorskinetika 2017-04-24 08:00:00 Ujfalusi Zoltán
Mikroszkópia 2017-05-08 09:00:00 Szabó Meleg Edina