Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Szakok

Fogorvos szak

Információk

Fogorvosi biofizika zh: 2018.11.26. 18:00-19:30

TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Szabó-Meleg Edina, elérhetősége: edina.meleg@aok.pte.hu

ELŐADÁS INFORMÁCIÓK

helyszín, időpont : hétfő 9:00-9:45, VI. szemináriumi terem (3. emelet, Elméleti tömb)

hetente 1x45 perc, 2 kredit, félév végén kollokviummal zárul

Tematika:

1

Bevezetés, a fizika jelentősége a fogorvostudományban

2

Mechanika I.: Alapfogalmak

3

Mechanika II.: Statika

4

Mechanika III.: Rezgések, hullámok, hang, vibráció

5

Ultrahang

6

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika

7

Mechanika V.: Szilárd anyagok mechanikája

8

Anyagtan: fémek, kerámiák, polimerek, kompozitok fontosabb fizikai jellemzői

9

Elektromosságtan I.: Egyenáram

10

Elektromosságtan II.: Váltóáram

11

Membránpotenciál, akciós potenciál, érzékszervi receptorok

12

Termodinamika I.

13

Termodinamika II.

14

Diffúzió, ozmózis

Az előadásokon való részvétel kötelező.

A félév elfogadásának feltétele: az előadásokról maximum 3 hiányzás megengedett.

Hiányzásnak minősül: 10 perces, vagy azt meghaladó késés, továbbá az óráról való (bármilyen okból történő) engedély nélküli idő előtti távozás.

Kötelező és ajánlott irodalom:

-          saját órai jegyzet

-          saját oktatási anyag

-          Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012.

-          Damjanovich, Fidy, Szöllősi: Orvosi Biofizika, Medicina, 2006.

Az előadáson tilos: a telefonálás, bármilyen videó és/vagy hangfelvétel rögzítése, közösségi oldalak látogatása, chat, játék (telefonon, tableten stb.)

Az előadások kivonatai a Neptun Meetstreet felületén találhatóak!

Gyakorlatok

Gyakorlatok hetente a Biofizikai Intézet 1-es termében:  

F1:          hétfő 14:00-14:45                                                                         

F2:          kedd  14:00-14:45

 

A félév elfogadásának feltétele: az összes gyakorlat elvégzése és az azokról készített jegyzőkönyvek elfogadása a gyakorlatvezető által. Legfeljebb 3 gyakorlatról való hiányzás megengedett, az elmulasztott gyakorlatot pótolni kell. A gyakorlatról való késés nem megengedett, a késés hiányzásnak minősül.

Mérések:

Mechanika 1

Mechanika 2

Egyenáramú mérések

Váltóáramú mérések

Elektromos vezetőképesség

Viszkozitás

Ultrahang

Duzzadás

Termodinamika

Centrifugálás

Az egyes gyakorlatokra vonatkozó mérési utasítások:

Mérési utasítások_DC_AC_Vez.kép_viszk_UH_duzz_centri.pdf

Mérési utasítások_Mechanika1.pdf

Mérési utasítások_Mechanika2.pdf

Mérési utasítások_Termodinamika.pdf

Gyakorlatokra vonatkozó szabályok:

-          a félév során maximum 3 hiányzás megengedett (jelenlét ellenőrzése!)

-          bármekkora késés hiányzásnak minősül (!)

-          az elmulasztott gyakorlatokat pótolni szükséges. Pótlás módja: a gyakorlatvezetővel egyeztetettek   szerint (félév végén pótgyakorlatok során)

-          a gyakorlatról jegyzőkönyv készítése szükséges (2 db A/4 méretű jegyzetfüzet, ezek alternálva használandók) A füzet borítóján az alábbiaknak kell szerepelnie:

 • név
 • tantárgy (Fogorvosi Biofizika Gyakorlatok)
 • csoport (F1/F2)
 • mérőpár(ok) neve

-          a mérést előíró gyakorlatokra az alábbiak szerint otthon fel kell készülni:

1-2 oldalas összefoglaló készítése a jegyzőkönyvbe az adott gyakorlathoz tartozó elméletből (Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs, illetve a Neptunra feltölött anyagok alapján), ennek tartalmaznia kell az alábbiakat

 • rövid elmélet
 • az adott műszer(ek) működési elve (egyszerű rajzokkal)
 • képletek

Az otthoni felkészülés elmulasztása esetén a gyakorlat nem kezdhető meg, vagyis hiányzásnak minősül.

-          a gyakorlaton a Biofizikai gyakorlatok c. jegyzet nem használható

-          a mérések befejeztével a jegyzőkönyvbe az alábbiaknak kell rögzítésre kerülnie:

 • dátum
 • mérések, számolások, eredmények, görbék
 • következtetés

-          a gyakorlat végén a jegyzőkönyvet a gyakorlatvezetőnél kell leadni javítás, ellenőrzés céljából, továbbá az asztalon el kell pakolni

-          a gyakorlatok során mobiltelefon, tablet bárminemű használata szigorúan tilos

-          táskák, kabátok elhelyezése az arra kialakított fogasokon a gyakorlat megkezdése előtt

-          kerüljük a gyakorlatok során használt oldatok, vegyszerek bőrrel/szemmel való érintkezését

-          a gyakorlatokon enni/inni/dohányozni szigorúan tilos

-          a gyakorlat során bekövetkező bármilyen balesetet, sérülést, műszer meghibásodást azonnal jelenteni kell a gyakorlat vezetőnek

-          tűz esetén: elektromos főkapcsoló lekapcsolása (piros gomb), tűzoltó készülék a folyosón található

A gyakorlatokon köpeny viselése kötelező.

A gyakorlatokon tilos: a telefonálás, bármilyen videó és/vagy hangfelvétel rögzítése, közösségi oldalak látogatása, chat, játék (telefonon, tableten stb.)

Számonkérések

Teszt:

13. hét, időtartam: 90 perc

2 részből áll:       1. elmélet (előadások anyagából összeállított kérdések)

                         2. gyakorlat (számolások és gyakorlatokhoz tartozó elméletből összeállított kérdések)

A teszt megírása nem kötelező, de: a vizsga bizonyos részei alól mentesség szerezhető a teszt eredményeinek alapján.

Előnyök:            

1. elméleti rész eredménye legalább 60% -> mentesség a vizsga 1. része (belépőteszt alól)

2. gyakorlatos rész eredménye legalább 60% ->megajánlott jegy a vizsga 2. részére (gyakorlat)

                                               60-69%: megajánlott jegy: 2

                                               70-79%: megajánlott jegy: 3

                                               80-89%: megajánlott jegy: 4

                                                    90%: megajánlott jegy: 5

(A megajánlott jegy elfogadása esetén, a félév végi kollokviumon nem kell gyakorlatos vizsgát tenni, a megajánlott jegy lesz a gyakorlatos vizsgarész jegye) 

A vizsga 3. része (elmélet) a teszttel semmilyen módon nem váltható ki!

 

 

Vizsga

Vizsga:

3 részből áll

 1. belépőteszt (elméleti tananyagból összeállított kérdéssor; rövid kérdések formájában, teljesítve: ha a kapott 4 kérdésból legalább 2-re helyes válasz érkezett)
 2. gyakorlatos vizsga (félév során elvégzett gyakorlatokból, 1 tétel húzása, 15 perc felkészülés után szóbeli felelet, teljesítve: minimum 2-es osztályzat elérése esetén)

A gyakorlatos vizsga során az alábbiakról kell beszélni:

- a gyakorlathoz tartozó elméleti háttér (jelenség leírása, törvények, képletek),
- az alkalmazott eszközök felépítése és működési elve,
- a gyakorlat végrehajtásának menete (mit mértek és hogyan),
- a kapott eredmények (nem számértékek, csak tendenciák, pl. görbék alakja),
- az eredményekből levont következtetések.

A gyakorlati vizsgán a méréseket nem kell elvégezni.

        3. elméleti vizsga (félév előadásaiból 2 tétel húzása, 20 perc felkészülés után szóbeli felelet, teljesítve: minimum 2-es osztályzat elérése mindkét tételből)

Bármely rész nem teljesítése esetén az egész vizsgát meg kell ismételni!

A vizsga érdemjegye a gyakorlati tételre kapott jegy és az elméleti tételekre kapott 2 jegy alapján alakul ki. A vizsgáztató a jegy kialakításakor figyelembe veheti az évközi dolgozat jegyét.

 

Vizsga elmulasztása:

Betegség vagy rosszullét esetén orvosi igazolással igazolható, hogy egészségügyi okok állnak a vizsga elmulasztása mögött. Ekkor az adott vizsgaalkalom nem veszik el, és ez az alkalom újra felhasználható. Az orvosi igazolásokat a tantárgyfelelősnek kell leadni a vizsga után, de még a következő Biofizika vizsga előtt! A Kari szabálynak megfelelően csak kétféle orvosi igazolást áll módunkban elfogadni: a Nyár utcai hallgatói háziorvosi szolgálat által kiadott igazolást, vagy valamelyik Egyetemi Klinikán kiadott zárójelentést.

előadások

Előadások a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
Kinetics: Motion on a straight line. Velocity, acceleration. Freely falling bodies 2017-08-03 09:45:00 Beáta Bugyi
Bevezetés 2018-09-03 09:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Mechanika I. 2018-09-10 09:00:00 Dr. Huber Tamás
Mechanika II. 2018-09-17 09:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Rezgések és hullámok 2018-09-24 09:00:00 Dr. Kengyel András
Hang, ultrahang 2018-10-01 09:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Hidrosztatika, hidrodinamika 2018-10-08 09:00:00 Dr. Huber Tamás
Szilárd anyagok mechanikája 2018-10-15 09:00:00 Karádi Kristóf
Anyagtan 2018-10-22 09:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Elektromosságtan I. 2018-10-29 09:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Elektromosságtan II. 2018-11-05 09:00:00 Dr. Talián Csaba Gábor
Membránpotenciál 2018-11-12 09:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Termodinamika I. 2018-11-19 09:00:00 Dr. Lukács András
Termodinamika II. 2018-11-26 09:00:00 Dr. Lukács András
Diffúzió, ozmózis 2018-12-03 09:00:00 Dr.Szabó-Meleg Edina