Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Szakok

Fogorvos szak

Információk

 

TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Szabó-Meleg Edina, elérhetősége: edina.meleg@aok.pte.hu

Kötelező és ajánlott irodalom:

- saját órai jegyzet

- saját oktatási anyag

- Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012.      (https://drive.google.com/open?id=0BwMbW-QjyvW5Wk5Edm9RbUNRUnM)

- Damjanovich, Fidy, Szöllősi: Orvosi Biofizika, Medicina, 2006.

- Biofizika gyakorlatok (PTE)

ELŐADÁS INFORMÁCIÓK

helyszín, időpont : szerda 10:00-10:45, VI. szemináriumi terem (3. emelet, Elméleti tömb)

hetente 1x45 perc, félév végén szigorlattal zárul

 Tematika:

Atom és kavantumfizikai alapfogalamak

Radioaktivitás    

Elektromágneses hullámok     

Spektroszkópia I.: abszorpció és fluoreszcencia     

Spektroszkópia II.: IR, Raman             

Röntgen előállítás és diagnosztika I.    

Röntgen előállítás és diagnosztika II.        

NMR, ESR, MRI                

Lézerek előállítása és alkalmazása I.      

Lézerek előállítása és alkalmazása II.

Fotodinámia. Polimerek. Fotopolimerek    

3D nyomtatás technikája és lehetőségei            

Szerkezetvizsgálati módszerek I.          

Szerkezetvizsgálati módszerek II.                 

 

Az előadásokon való részvétel kötelező.

A félév elfogadásának feltétele: az előadásokról maximum 3 hiányzás megengedett.

Hiányzásnak minősül: 10 perces, vagy azt meghaladó késés, továbbá az óráról való (bármilyen okból történő) engedély nélküli idő előtti távozás.

Az előadáson tilos: a telefonálás, bármilyen videó és/vagy hangfelvétel rögzítése, közösségi oldalak látogatása, chat, játék (telefonon, tableten stb.)

Az előadások kivonatai a Neptun Meetstreet felületén találhatóak!

Gyakorlatok

Gyakorlatok hetente a Biofizikai Intézet 2-es termében

F1: péntek, 12:00-12:45

F2: péntek, 13:00-13:45

A félév során 8 gyakorlatot kell elvégezni manuálisan, és további 5 szeminárium-jellegű gyakorlaton kell részt venni. Mind a gyakorlatokon, mind a szemináriumokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 2 gyakorlatról való hiányzás megengedett, az elmulasztott gyakorlatot pótolni kell. A gyakorlatról való késés nem megengedett, a késés hiányzásnak minősül.

A félév elfogadásának feltétele: az összes gyakorlat elvégzése és az azokról készített jegyzőkönyvek elfogadása a gyakorlatvezető által.

Mérések:

1. oktatási hét: Bevezetés. Matematikai alapok. Csoportok felosztása.

2. oktatási hét: Radioaktivitás (szeminárium-jellegű óra)

3-10. oktatási hét: Manuális gyakorlatok:

                                 GM-cső, felezési idő (I.)

                                 Gamma-sugárzás abszorpciója

                                 Holtidő, CEF, felezési idő (II.)

                                 Szcintigráfia

                                 Optika

                                 Mikroszkópia

                                 Lézer

                                 Abszorpciós fotometria

11. oktatási hét: Feladatmegoldás, felkészülés a tesztre (szeminárium-jellegű óra)

Tavaszi szünet

12. oktatási hét: Feladatmegoldás, felkészülés a tesztre (szeminárium-jellegű óra)

13. oktatási hét: teszt (zh)

14. oktatási hét: Konzultáció, vizsga "Beugró teszt" részére való felkészülés. Tesztek megtekintése (szeminárium-jellegű óra)

 

Mérési utasítások:

GM-cső.pdf

Radioaktív felezési idő.pdf

Gamma abszorpció.pdf

Holtidő.pdf

Szcintigráfia.pdf

Optika.pdf

Mikroszkópia.pdf

Lézer.pdf

Abszorpciós fotometria.pdf

Elméleti háttér "Lézer" és "Mikroszkópia" gyakorlatokhoz:

Lézer_handout_gyakorlathoz.pdf

Mikroszkópia_handout_gyakorlat.pdf


Gyakorlatokra vonatkozó szabályok:

-  a félév során maximum 2 hiányzás megengedett (jelenlét ellenőrzése!)

-  bármekkora késés hiányzásnak minősül (!)

-  az elmulasztott gyakorlatokat pótolni szükséges. Pótlás módja: a gyakorlatvezetővel egyeztetettek szerint (félév végén pótgyakorlatok során)

- a gyakorlatról jegyzőkönyv készítése szükséges (2 db A/4 méretű jegyzetfüzet, ezek alternálva használandók) A füzet borítóján az alábbiaknak kell szerepelnie:

 • név
 • tantárgy (Fogorvosi Biofizika Gyakorlatok)
 • csoport (F1/F2)
 • mérőpár(ok) neve

-  a mérést előíró gyakorlatokra az alábbiak szerint otthon fel kell készülni:

1-2 oldalas összefoglaló készítése a jegyzőkönyvbe az adott gyakorlathoz tartozó elméletből (Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs, illetve a Neptunra feltölött anyagok alapján), ennek tartalmaznia kell az alábbiakat

 • rövid elmélet
 • az adott műszer(ek) működési elve (egyszerű rajzokkal)
 • képletek

Az otthoni felkészülés elmulasztása esetén a gyakorlat nem kezdhető meg, vagyis hiányzásnak minősül.

-  a gyakorlaton a Biofizikai gyakorlatok c. jegyzet nem használható

-  a mérések befejeztével a jegyzőkönyvbe az alábbiaknak kell rögzítésre kerülnie:

 • dátum
 • mérések, számolások, eredmények, görbék
 • következtetés

-  a gyakorlat végén a jegyzőkönyvet a gyakorlatvezetőnél kell leadni javítás, ellenőrzés céljából, továbbá az asztalon el kell pakolni

- gyakorlatok során mobiltelefon, tablet bárminemű használata szigorúan tilos

- táskák, kabátok elhelyezése az arra kialakított fogasokon a gyakorlat megkezdése előtt

- kerüljük a gyakorlatok során használt oldatok, vegyszerek bőrrel/szemmel való érintkezését

- a gyakorlatokon enni/inni/dohányozni szigorúan tilos

- a gyakorlat során bekövetkező bármilyen balesetet, sérülést, műszer meghibásodást azonnal jelenteni kell a gyakorlat vezetőnek

- tűz esetén: elektromos főkapcsoló lekapcsolása (piros gomb), tűzoltó készülék a folyosón található

- A gyakorlatokon köpeny és zárt cipő viselése kötelező, munkavédelmi szempontok miatt rövidnadrág, miniszoknya, papucs, szandál viselése nem engedélyezett.

- A gyakorlatokon tilos: a telefonálás, bármilyen videó és/vagy hangfelvétel rögzítése, közösségi oldalak látogatása, chat, játék (telefonon, tableten stb.)

Számonkérések

Teszt:

13. hét, időtartam: 45 perc, adott gyakorlat idejében

Csak gyakorlatos részből áll: számolások és gyakorlatokhoz tartozó elméletből összeállított kérdések

A szükséges képletek letölthetők alább:

KÉPLETGYŰJTEMÉNY_szemeszter II_2019.pdf

A teszt megírása nem kötelező, de: a vizsga gyakorlatos része alól mentesség szerezhető a teszt eredményének alapján:

          legalább 60% elérésekor ->megajánlott jegy a vizsga gyakorlatos részére

                                               60-69%: megajánlott jegy: 2

                                               70-79%: megajánlott jegy: 3

                                               80-89%: megajánlott jegy: 4

                                                    90%: megajánlott jegy: 5

A megajánlott jegy elfogadása esetén, az év végi szigorlaton nem kell gyakorlatos vizsgát tenni, a megajánlott jegy lesz a gyakorlatos vizsgarész jegye. Egy adott mentesség a teljes vizsgaidőszakra érvényes.

A vizsga 1. (belépő teszt) és 3. (elmélet) része a teszttel semmilyen módon nem váltható ki!

Vizsga

3 részből áll

 1. belépőteszt (a teljes év elméleti tananyagból összeállított kérdéssor; rövid kérdések formájában, teljesítve: ha a kapott 4 kérdésból legalább 2-re helyes válasz érkezett)
 2. gyakorlatos vizsga (a két szemeszter során elvégzett gyakorlatokból, 1 tétel húzása, 15 perc felkészülés után szóbeli felelet, teljesítve: minimum 2-es osztályzat elérése esetén)

A gyakorlatos vizsga során az alábbiakról kell beszélni:

- a gyakorlathoz tartozó elméleti háttér (jelenség leírása, törvények, képletek),
- az alkalmazott eszközök felépítése és működési elve,
- a gyakorlat végrehajtásának menete (mit mértek és hogyan),
- a kapott eredmények (nem számértékek, csak tendenciák, pl. görbék alakja),
- az eredményekből levont következtetések.

A gyakorlati vizsgán a méréseket nem kell elvégezni.

        3. elméleti vizsga (a teljes év előadásaiból 2 tétel húzása (1-1 tétel szemeszterenként, 20 perc felkészülés után szóbeli felelet, teljesítve: minimum 2-es osztályzat elérése mindkét tételből)

Bármely rész nem teljesítése esetén az egész vizsgát meg kell ismételni!

A vizsga érdemjegye a gyakorlati tételre kapott jegy és az elméleti tételekre kapott 2 jegy alapján alakul ki. A vizsgáztató a jegy kialakításakor figyelembe veheti az évközi dolgozat jegyét.

 

Vizsga elmulasztása:

Betegség vagy rosszullét esetén orvosi igazolással igazolható, hogy egészségügyi okok állnak a vizsga elmulasztása mögött. Ekkor az adott vizsgaalkalom nem veszik el, és ez az alkalom újra felhasználható. Az orvosi igazolásokat a tantárgyfelelősnek kell leadni a vizsga után, de még a következő Biofizika vizsga előtt! A Kari szabálynak megfelelően csak kétféle orvosi igazolást áll módunkban elfogadni: a Nyár utcai hallgatói háziorvosi szolgálat által kiadott igazolást, vagy valamelyik Egyetemi Klinikán kiadott zárójelentést.

Tételsor:


Final exam_practical topics.pdf

Fogorvosi Biofizika II szigorlati tételsor.pdf

Szükséges képletek: KÉPLETGYŰJTEMÉNY_szemeszter II_2019.pdf

előadások

Előadások a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
Atom és kvantumfizikai alapfogalmak 2019-01-30 10:00:00 Dr. Kengyel András
Radioaktivitás 2019-02-06 10:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Elektromágneses hullámok 2019-02-13 10:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Spektroszkópia I:abszorpció és fluoreszcencia 2019-02-20 10:00:00 Dr. Talián Csaba Gábor
Spektroszkópia II: IR, Raman 2019-02-27 10:00:00 Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
Röntgen előállítása és diagnosztika I. 2019-03-06 10:00:00 Dr. Kengyel András
Röntgen előállítása és diagnosztika II. 2019-03-13 10:00:00 Dr. Kengyel András
NMR, ESR, MRI 2019-03-20 10:00:00 Leipoldné Dr. Víg Andrea
Lézerek előállítása és alkalmazása I. 2019-03-27 10:00:00 Dr. Talián Csaba Gábor
Lézerek előállítása és alkalmazása II. 2019-04-03 10:00:00 Dr. Lukács András
Fotodinámia. Polimerek. Fotopolimerek 2019-04-10 10:00:00 Dr. Huberné Dr. Barkó Szilvia
3D nyomtatás technikája és lehetőségei 2019-04-24 10:00:00 Telek Elek
Szerkezetvizsgálati módszerek I. 2019-05-01 10:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Szerkezetvizsgálati módszerek II. 2019-05-08 10:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina