Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Szakok

Fogorvos szak

Információk

Általános információk

Kötelező tantárgy

Tavaszi félév, 2 kredit

Tantárgyfelelős: Dr. Szabó-Meleg Edina (elérhetősége: edina.meleg@aok.pte.hu)

Heti 1 óra előadás + 1 óra gyakorlat

Félévközi számonkérés: -

Félév végi vizsga: szigorlat

Kötelező és ajánlott irodalom:

megtalálható a Biofizikai Intézet honlapján: http://www.biofizika.aok.pte.hu/

Kötelező segédanyagok:

- saját órai jegyzet

- saját oktatási anyag

- Tölgyesi, Derka, Módos: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai, elektronikus tankönyv, SOTE, 2012., amely az alábbi linkre kattintva érhető el: https://drive.google.com/file/d/0BwMbW-QjyvW5Wk5Edm9RbUNRUnM/view?usp=sharing (PDF, 332 MB)

- Damjanovich, Fidy, Szöllősi: Orvosi Biofizika, Medicina, 2006.

 Ajánlott segédanyagok:

Biofizikai gyakorlatok, PTE ÁOK, Pécs

A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1997

Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába. JATEPress, Szeged, 1998

Gyakorlatok

Helyszín és időpont

Biofizikai Intézet 2-es gyakorlatos terem, órarend szerint.

F1: péntek, 12:00-13:30 (1-7. oktatási hét, utolsó gyakorlat: március 17.)

F2: péntek, 12:00-13:30 (8-14. oktatási hét, első gyakorlat: március 24.)

Követelmények

A félév során a hallgatóknak 6 laborgyakorlatot kell elvégezniük. Az elmulasztott gyakorlatokat pótolni szükséges. Pótlás módja: a gyakorlatvezetővel egyeztetettek szerint. Egy gyakorlati foglalkozáson csak egy gyakorlat pótolható.

A gyakorlatokon késés nem megengedett! Bármekkora késés hiányzásnak minősül.

A mérést előíró gyakorlatok anyagából otthon fel kell készülni, a gyakorlat elméletét a jegyzőkönyvbe ki kell jegyzetelni. Az elvégzett mérésekről az órán jegyzőkönyvet kell írni (adatok, számítások, grafikonok), amit az óra végén a gyakorlatvezetőnek le kell adni. A mérési jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető kijavítja, és jelzi, ha elfogadta vagy ha valamit pótolni kell.

A félév teljesítésének feltétele, hogy a hallgató az összes gyakorlatot elvégezze, és hogy jegyzőkönyvét a gyakorlatvezető elfogadja. Ekkor a hallgató a Neptunban megkapja az elektronikus aláírást. Csak az a hallgató tehet vizsgát, aki az aláírást megszerezte.

A félév teljesítésének feltétele, hogy a hallgató az összes gyakorlatot elvégezze, és hogy jegyzőkönyvét a gyakorlatvezető elfogadja. Ekkor a hallgató az Neptunban megkapja az elektronikus aláírást. Csak az a hallgató tehet vizsgát, aki az aláírást megszerezte.

Gyakorlatokra vonatkozó egyéb szabályok

- a félév során maximum 2 hiányzás megengedett

- az otthoni felkészülés elmulasztása esetén a gyakorlat nem kezdhető meg, vagyis hiányzásnak minősül

- a gyakorlatok során mobiltelefon használata szigorúan tilos

- a gyakorlatokon enni/inni/dohányozni szigorúan tilos

Gyakorlatok listája

2. terem

1 Radioaktivitás
2 Optika
3 Mikroszkópia
4 Lézerek
5 Spektroszkópia
6

3D nyomtatás

 

Számonkérések

 

A felkészüléshez használhatók a gyakorlatok utasításai:

1. terem | 2. terem

Vizsga

A Fogorvosi biofizika 2 tárgy szigorlattal zárul a teljes év, tehát a Fogorvosi Biofizika 1 és 2 tárgyak együttes anyagából.

Vizsgatételek

később válik elérhetővé

A vizsga részei

1. Belépő teszt

az ezzel kapcsolatos információ később válik elérhetővé

2. Gyakorlati vizsgarész

Szóbeli felelet az egyik gyakorlat anyagából. A hallgató kihúzza az egyik gyakorlat címét (a gyakorlatos vizsgatételeket ld. hamarosan), majd felkészülés után szóban kell felelnie a gyakorlat anyagából.

A vizsga során az alábbiakról kell beszélnie:

- a gyakorlathoz tartozó elméleti háttér (jelensége leírása, törvények, képletek),
- az alkalmazott eszközök felépítése és működési elve,
- a gyakorlat végrehajtásának menete (mit mértek és hogyan),
- a kapott eredmények (nem számértékek, csak tendenciák, pl. görbék alakja),
- az eredményekből levont következtetések.

A gyakorlati vizsgán a méréseket nem kell elvégezni.

A gyakorlati vizsgarészre a hallgató jegyet kap. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

3. Elméleti vizsgarész

Szóbeli felelet az elméleti anyagból. A hallgató két tételt húz a megadott vizsgatételek közül (ld. hamarosan), majd leülhet és egy papírra jegyzetelve felkészülhet. Felkészülés után szóban ki kell fejtenie az adott tételeket, érintve a tétel címében szereplő összes (!) fogalmat. 

Az elméleti vizsgarészben a hallgató mindkét tételre 1-1 jegyet kap. Ha ezek közül bármelyik elégtelen, a hallgató nem folytathatja a vizsgát, annak érdemjegye 1-es.

A vizsga érdemjegye

A vizsga érdemjegye a gyakorlati tételre kapott jegy és az elméleti tételekre kapott 2 jegy alapján alakul ki.

A vizsgáztató a jegy kialakításakor figyelembe veheti az évközi dolgozatok jegyeit.

Mentesség

ezzel kapcsolatos információ hamarosan

Teremlátogatás

A vizsgákra való felkészüléshez a gyakorlatos termek a vizsgaidőszakban hétfőnként, 14:00–15:30 között látogathatók.

A hallgatók ekkor bejöhetnek újra átnézni a gyakorlatokat és a műszereket és kérdezhetnek a jelenlévő oktatótól. Az oktató ekkor nem kérhető arra, hogy egy-egy gyakorlatot az elejétől a végéig elmagyarázzon.

Orvosi igazolások

Betegség vagy rosszullét esetén a hallgató orvosi igazolással igazolhatja, hogy egészségügyi gondok miatt nem tudott eljönni a vizsgára. Ekkor az adott vizsgaalkalmat nem veszíti el, tehát ha pl. a "B" vizsgájáról hiányzott betegség miatt, a "B" alkalmat újra felhasználhatja.

Az orvosi igazolásokat kérjük adják le Bornemissza Gergőnek, az oktatási folyósón, a gyakorlatos termek előkészítőjében a vizsga után, de még a következő Biofizika vizsgájuk előtt!

FONTOS! Kérjük vegyék figyelembe, hogy egy Kari szabálynak megfelelően csak kétféle orvosi igazolást fogadhatunk el:

1. A Nyári utcai hallgatói háziorvosi szolgálat által kiadott igazolást, vagy

2. valamelyik Egyetemi Klinikán kiadott zárójelentést.

előadások

Jelenleg nincsenek rögzítve előadások.
Cím Dátum Előadó Fileok